ഡയറ്റീഷ്യനായി മാസം ചെലവാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ

തപ്സിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് കഥ

Instagram

ഫിറ്റ്നസിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന നായികയാണ് തപ്സി

Instagram

ഇതിനായി ഡയറ്റിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു

Instagram

ഡയറ്റീഷ്യന് മാത്രം മാസം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ചെലവാക്കുന്നു

Instagram

അതിനൊപ്പം ജിമ്മിൽ വർക്കൗട്ട്

Instagram

അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഫിറ്റാണ് താരം

എന്നാൽ ആരോഗ്യത്തിന് പണം ചെലവാക്കുമ്പോഴും പരാതി കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് താരം

Instagram

നാവ് കൊണ്ട് ചുണ്ടില്‍ തൊടരുത്

Follow Us on :-