മറ്റുള്ളവ

അധരങ്ങളുടെ അഴകിന് ചില പൊടിക്കൈകള്‍ !

തിങ്കള്‍, 14 ഒക്‌ടോബര്‍ 2019

അടുത്ത ലേഖനം